Близо до вас Чиста и красива природа Добри условия Квалифициран персонал

.

РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС ЕООД

НАБИРА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА НА ДЛЪЖНОСТ „СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ В СОЦИАЛНА УСЛУГА“ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ „ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ДЕМЕНЦИЯ“ И „ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА В НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ“  

„Регионален хоспис“ ЕООД набира кандидати за работа на длъжност „Сътрудник социални дейности в социална услуга“ в  социалните  услуги „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“, разкрити по проект на Община Габрово BG05M9OP001-2.090-0005-C01 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания  - Етап 2 - предоставяне на новите услуги  - Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване на територията на община Габрово”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Брой работни места: 6

Работно време: пълен работен ден - 8 часа

Срок на трудовото правоотношение: за определено време.

Основно трудово възнаграждение: 850,00 лв.

Основна цел на длъжността:

Организация и осигуряване на качествена ежедневна грижа и подкрепа за настанените в  „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“. Подпомагане на социалната работа на персонала на центровете при предоставяне на социални услуги.

Основни задължения на длъжността:

 • Участва в цялостната и постоянна грижа, съобразена с конкретните потребности на всеки потребител;
 • Спазва всички изисквания за личната хигиена и хигиенните изисквания при обслужване на настанените лица в центровете за грижа;
 • Организира, съдейства и участва в поддържане личната хигиена на настанените лица, както и в поддържане хигиенния режим в центровете за грижа, отопление, проветряване, режим на почивка и др.;
 • Придружава потребителите на центровете по време на разходка;
 • Подкрепя, стимулира и подпомага съхраняването на когнитивни функции на настанените лица;
 • Оказва съдействие и подпомага настанените в центровете за грижа за включването им в разнообразни дейности, занимания и инициативи съобразно възможностите им;
 • Съпровожда при необходимост до здравни заведения за прегледи, консултации или хоспитализации настанените в центровете за грижа лица.
 • Подпомага социалния работник при осигуряване на правата, при предоставянето на социални услуги, при предприемане на действия за подкрепа на възрастни хора и хора с увреждания.
 • Подпомага извършването на социална работа, включително мобилна.

-    Познава и прилага законовите и подзаконовите нормативни актове в сферата на социалното подпомагане - Закон за хората с увреждания и правилника за неговото приложение,  Закон за социалните услуги и правилника за неговото приложение и др.

-    Изпълнява указанията на ръководителя на социалната услуга и предписанията на специалистите с цел удовлетворяване на основните жизнени потребности на лицата.

-   Съдейства на социалния работник при предприемане на действия за подкрепа на възрастни хора и хора с увреждания.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • минимална образователна степен: средно образование.
 • професионален опит: не се изисква. Наличието на такъв е предимство.
 • умения за общуване с възрастни и хора с увреждания и техните близки.
 • комуникативност и умение за работа в екип.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за кандидатстване до ръководителя на Регионален хоспис ЕООД (свободен текст).
 2. Автобиография (CV).
 3. Копия на документи, удостоверяващи придобитата образователна степен.
 4. Копия на документи, удостоверяващи придобит професионален опит и/или квалификация (по преценка на кандидата).

            

Място за подаване на документите:

Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Община Габрово,

пл. „Възраждане“ № 3.

Срок за подаване на документите: до 12.11.2021 г. включително.

 Подборът на кандидатите за обявената длъжност ще се извърши на два етапа: по документи и събеседване.

Списъкът с допуснатите до събеседване кандидати, дата, място и час за провеждане ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Габрово, раздел Актуално/Кариера.

 За справка: тел. 066/818 442; 066/818 399; 0885 264386.

 Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за Защита на личните данни.

РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС гр. ДРЯНОВО. .